STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
„spoRRt klub“

Název sdružení: spoRRt klub

Sídlo: Těchobuz 58, 395 01 – okr. Pelhřimov

 

I. Základní ustanovaní
Sportovně-kynologický klub, který sdružuje příznivce plemene rhodéský ridgeback – spoRRt klub (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

II. Cíle
Cílem sdružení je organizovat sportovní, chovatelské a kynologické setkání a akce registrovaných i neregistrovaných členů za účelem sportovní, chovatelské a lovecké upotřebitelnosti plemene. Zaměříme se hlavně na tréninky coursingu a agilit, přípravu na zkoušky ZOP (základní ovladatelnost psa), nácvik obran, vystavování, lovecký trénink (stopy, BZ) a další sporty a zábavu.III. Členství ve sdružení a jeho orgány
Členem sdružení se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a uhradil řádně členský příspěvek. Základními právy člena je se účastnit jednání a členských schůzí, volit a být volen do výboru sdružení, účastnit se akcí pořádaných sdružením.

Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena.Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou výbor sdružení svolává dle potřeby, minimálně však 1x ročně. Oznámení o pořádání členské schůze se objeví na internetu (web, mail), popřípadě je členům doručeno písemnou formou alespoň 14 dní před jejím konáním.
Členskou schůzi tvoří shromáždění členů, které je usnášeníschopné ze přítomnosti minimálně ¼ členů. Jestliže se ve stanovenou dobu toto množství členů neshromáždí, je shromáždění po uplynutí 15 minut usnášeníschopné při jakémkoli počtu členů.
Členové sdružení si zvolí ze svého středu tříčlenný výbor, který bude řídit činnost sdružení. Výbor tvoří předseda, pokladník a tajemník. Jménem sdružení jedná předseda, který také podepisuje písemnosti, jimiž sdružení přijímá závazky a získává práva.


IV: Změny stanov
Návrh na změnu stanov může podat jakýkoli člen sdružení. O změně poté rozhoduje členská schůze sdružení.

V:  Zásady hospodaření
Příjmy sdružení tvoří příspěvky členů (členské poplatky), dotace, sponzorské dary a poplatky na akcích. Tyto získané prostředky budou použité především na provozní náklady. Hospodaření sdružení se řídí všeobecně platnými předpisy o účetnictví. Účetnictví vede pokladník. Výsledky hospodaření jsou předkládány na členské schůzi.


VI: Zánik sdružení
Sdružení zaniká po usnesení členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, případně pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.


V Těchobuzi dne 12.2.2011

Stanovy klubu také ke stažení ve formátu .doc ZDE - STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ